Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Łatwo i szybko porównaj oferty ubezpieczenia OC lub AC Twojego samochodu. W kilka minut wybierz najtańszą i najkorzystniejszą polisę. Bez wychodzenia z domu i dodatkowych opłat. Skorzystaj również z naszych rankingów, fachowych opracowań i poradników.
Porównaj oferty

Słów kilka o ubezpieczeniu samochodu

Ubezpieczenie samochodu
Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce można podzielić na obowiązkowe (ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) i nieobowiązkowe (Autocasco, NNW, Assistance).

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Państwo nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów obowiązek zawierania umów ubezpieczenia OC. Produkt ten nie chroni nabywcy, ale osoby trzecie - poszkodowane przez niego w trakcie poruszania się po drogach. Ochrona ta dotyczy zarówno innych kierowców - uczestników kolizji i wypadków, jak i pieszych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Zakres i sumy gwarancyjne obowiązkowego ubezpieczenia OC są uregulowane ustawowo (ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), a więc takie same u każdego ubezpieczyciela.
 
Dobrowolne ubezpieczenia

Decydując się na nabycie ubezpieczenia AC, zapewniamy sobie pokrycie kosztów naprawy szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu mechanicznego lub jego wyposażenia na skutek różnorodnych zdarzeń m.in. w wypadku drogowym przy współudziale innych pojazdów lub uczestników ruchu drogowego, w wyniku uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, itp.
 
Przedmiotem ubezpieczenia NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków, są uszkodzenia ciała kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu spowodowane wypadkiem drogowym.
 
W ramach ubezpieczenia Assistance towarzystwo gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom w razie wypadku, awarii, kradzieży, unieruchomienia pojazdu itp. W zakresie tego ubezpieczenia może się znaleźć pomoc informacyjną, pomoc tłumacza, zakwaterowanie w hotelu, czy holowanie pojazdu do warsztatu.
 
Na co zwrócić uwagę porównując oferty towarzystw?

Ubezpieczenie OC ma zawsze taki sam zakres - różni się tylko ceną, a więc sprawa jest prosta. Trudniej jest z ubezpieczeniami dobrowolnymi. W tym przypadku nie powinniśmy się kierować kwotą, którą będziemy zobowiązani zapłacić. Każde towarzystwo w swojej ofercie ma szereg wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, zdarzeń, okoliczności, które - jeżeli zaistnieją - zwalniają ubezpieczyciela z wypłaty świadczenia. Decydując się na zakup tego typu ubezpieczenia powinniśmy zwrócić uwagę na:
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej w Autocasco – czy ubezpieczenie pokrywa szkody związane z kradzieżą, czy tylko związane z kolizjami?
 • wyłączenia odpowiedzialności – kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania
  stosowane udziały własne i franszyzy: redukcyjne i integralne (wyjaśnienia pojęć znajdziesz w słowniczku),
 • warianty likwidacji szkód: kosztorysowy lub warsztatowy,
 • procedurę zgłaszania szkód, dokładniej maksymalny czas jaki może upłynąć pomiędzy zajściem zdarzenia a powiadomieniem ubezpieczyciela,
 • zakres ubezpieczenia Assistance – zdarzenia objęte pomocą oraz odległość jaka musi dzielić miejsce zamieszkania od miejsca zdarzenia, żeby ubezpieczenie zadziałało,
 • sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW,
 • renomę ubezpieczyciela,
 • jakość obsługi klienta,
 • łatwość kontaktu z ubezpieczycielem i możliwości zgłoszenia szkody (w placówce terenowej, przez telefon, przez Internet)
Pamiętajmy, aby porównywać oferty o tym samym, bądź zbliżonym zakresie, takich samych sumach ubezpieczenia, wariantach i warunkach płatności! Może się okazać, że korzystna cena wynika z ustalenia niższych sum ubezpieczenia, wyższych udziałów własnych lub węższego zakresu.
 
Gdy dojdzie do szkody…

Należy niezwłocznie powiadomić o tym towarzystwo. Możemy to uczynić na trzy sposoby:
 • osobiście – w najbliższej placówce, centrum likwidacji szkód TU sprawcy;
 • przez telefon – dzwoniąc na numer infolinii TU sprawcy i stosując się do zaleceń konsultanta;
 • za pośrednictwem Internetu – przez stronę internetową TU sprawcy, jeśli są na niej aplikacje umożliwiające zgłoszenie szkody.
Przy ubezpieczeniu autocasco dokładna procedura powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie jest opisana w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Tam znajdziemy terminy, w jakich należy powiadomić zakład ubezpieczeń oraz listę dokumentów, które będą potrzebne do zgłoszenia szkody.
 
Zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 16 pkt.1 ma obowiązek w ciągu 7 dni przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania. TU jest zobowiązane wykonać oględziny i ocenę techniczną uszkodzonego pojazdu, a także pisemnie poinformować poszkodowanego, jakie dokumenty musi on dostarczyć, by możliwe było ustalenia odszkodowania.
 
Kiedy zgodnie z ustawą (art. 14) powinniśmy dostać odszkodowanie
 • 30 dni – to termin na wypłatę odszkodowania – licząc od dnia poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o szkodzie. W przypadku braku decyzji o przyznaniu odszkodowania zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do poinformowania klienta na piśmie o przyczynach uniemożliwiających wypłatę oraz do wypłacenia tzw. kwoty bezspornej.
 • 14 dni – ma zakład ubezpieczeń na wypłacenie całości odszkodowania od dnia ustalenia odpowiedzialności.
 • 90 dni – jest to maksymalny termin wypłaty całości odszkodowania. Zakład ubezpieczeń nie powinien przekraczać tego terminu. W razie niedopełnienia obowiązku wypłacenia odszkodowania w terminie wynikającego z  ustawy, na ubezpieczyciela zostaje nałożona przez organ nadzoru kara (zasady określone w art.212 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej).

Powrót do listy poradników