subdomena = $wynik[0][2]; } if(isset($_GET['sciezka'])) $this->sciezka = explode("/", $_GET['sciezka']); if(isset($_GET['sciezka'])) $this->parametry = explode(",", $_GET['parametry']); } public function getSubdomena(){ return $this->subdomena; } public function getStrona(){ if(isset($this->sciezka[0])) return $this->sciezka[0]; return ''; } public function getPodstrona(){ if(isset($this->sciezka[1])) return $this->sciezka[1]; return ''; } public function getParametr($nr){ if(isset($this->sciezka[$nr])) return $this->sciezka[$nr]; return ''; } public function getParametrId($nr){ if(isset($this->parametry[$nr])) return $this->parametry[$nr]; return 0; } public function getAktualnaStrona(){ if(isset($this->parametry[1])) return $this->parametry[1]; return 0; } public static function stworzLink($tekst,$id=0,$sciezka='',$id1=''){ $link = ParserLinku::$SG; if($sciezka!=''){ $link .= $sciezka.'/'; } $link .= ParserLinku::plCharset($tekst); $link .= '/'.$id; if($id1>0){ $link .= ','.$id1; } $link .= '.html'; return $link; } public static function stworzLinkKonsola($tekst,$id=0,$sciezka=''){ $link = ParserLinku::$SG.'konsola/'; if($tekst=='') {$tekst=$sciezka;$sciezka='';} if($sciezka!=''){ $link .= $sciezka.'/'; } $link .= ParserLinku::plCharset($tekst); $link .= '/'.$id; $link .= '.html'; return $link; } public static function stworzLinkSubdomena($subdomena,$tekst='',$id=0,$sciezka=''){ $link = 'http://www.'.$subdomena.'.'.self::$DOMENA.'/'; if($sciezka!=''){ $link .= $sciezka.'/'; } if($tekst!=''){ $link .= ParserLinku::plCharset($tekst); $link .= '/'.$id; $link .= '.html'; } return $link; } public static function plCharset($str) { $polskie = array('+','@','.','<',',',' - ',' ','ę', 'Ę', 'ó', 'Ó', 'Ą', 'ą', 'Ś', 'ś', 'ł', 'Ł', 'ż', 'Ż', 'Ź', 'ź', 'ć', 'Ć', 'ń', 'Ń','-',"'","/","?", '"', ":", '¶', '!', '&', '&', '#', ';', '[',']','domena.pl', '(', ')', '`', '%', '”', '„', '…','’'); $miedzyn = array('-','-','-','-','-','-','-','e', 'e', 'o', 'o', 'a', 'a', 's', 's', 'l', 'l', 'z', 'z', 'z', 'z', 'c', 'c', 'n', 'n','-',"","-","","","",'s','','', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '','',''); $str = str_replace($polskie, $miedzyn, $str); $str = strtolower($str); $str = stripslashes($str); $str = urlencode($str); $str = trim($str,'-'); $str = preg_replace('/\-\-+/', '-', $str); return $str; } public static function stworzLinkSzukaj($zapytanie){ //echo "
".$zapytanie; $znajdz = array( '`', '~', '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '*', '(', ')', '_', '-', '+', '=', '[', ']', '{', '}', ';', '\'', '\\', ':', '"', '|', ',', '.', '/', '<', '>', '?', '~', '`', '”', '„', '…' ); $zapytanie = str_replace($znajdz,'',$zapytanie); //echo "
".$zapytanie; //echo "
".$zapytanie; $zapytanie = mb_strtolower($zapytanie, "UTF-8"); $zapytanie = preg_replace('/\s\s+/',' ',$zapytanie); $zapytanie = trim($zapytanie); $zapytanie = urlencode($zapytanie); $zapytanie = urlencode($zapytanie); //echo "
".$zapytanie; $link = ParserLinku::$SG.'szukaj/'.$zapytanie.'/0.html'; return $link; } } ?>